Arxiu mensual: Febrer de 2005

EL CONSELL ASSESSOR DE BADALONA COMUNICACIÓ, SA

En un comentari a l’entrada titulada Els mitjans de comunicació de Badalona l’Eduard ha deixat aquest escrit, que és el document de constitució del Consell Assessor de Badalona Comunicació S.A. Com que crec que és molt interessant de conèixer i els comentaris queden sovint massa amagats, el publico aquí per que sigui més visible, tot donant les gràcies a l’Eduard pel seu enviament.

EL CONSELL ASSESSOR DE BADALONA COMUNICACIÓ, SA

1.- INTRODUCCIÓ

L’impuls i seguiment de Badalona Comunicació, SA, se’ns perjudici dels que exerceixi directament el Ple de l’Ajuntament, correspon al Consell d’Administració , nomenat a proposta de tots els grups municipals amb criteris de proporcionalitat, que és qui té la responsabilitat del bon funcionament, tant polític, econòmic com social.

El Consell d’Administració ha de promoure la producció de programes de caràcter informatiu, divulgatiu i de qualitat que accentuïn la funció cultural i educativa que marquen els Estatuts, i difonguin especialment, els valors democràtics, cívics, ètics i també els drets i llibertats reconeguts a la Constitució.

També el Consell d’Administració, ha de vetllar, perquè en els continguts de la programació de la radio i televisió, així com la revista Bétulo, es potenciïn els missatges de tolerància i solidaritat , i perquè no es produeixin dins les emissions, manifestacions que alentint contra la dignitat de les persones o que comporti cap tipus de discriminació.

Cal que el Consell d’Administració vetlli, per la separació entre les informacions i opinions, la identificació de qui sustenten aquestes darreres i la seva lliure expressió sense altres límits que els legals i perquè siguin reflectides en la programació, les veus de les organitzacions cíviques, culturals, esportives o recreatives, atesa la importància que a Badalona té el teixit social – associatiu, en la vertebració de la ciutat.

Tot això constitueix la línia editorial de Badalona Comunicació.

Tanmateix, però, per tal d’aprofundir en els medis per garantir les finalitats i objectius assenyalats, a proposta del Consell d’Administració de Badalona Comunicació, l’Ajuntament de Badalona, valora la conveniència de crear un Consell Assessor dels mitjans de comunicació.

Un Consell Assessor, que contribuirà a la supervisió que han de tenir els mencionats mitjans i que estigui integrat per persones amb perfil de professionalitat i experiència al món de la comunicació, vinculats a la nostra ciutat, com a garantia tàcita, de la pluralitat àudio-visual i escrita dels mitjans públics de l’Empresa (ràdio, televisió, revista i pàgina web) assessorant periòdicament al Consell d’Administració en tots aquells afers, objectius i actuacions dins la línia editorial mencionada; i que anualment informarà a l’ Ajuntament sobre el seu compliment.

2.-FUNCIONS:

• Proposar iniciatives sobre continguts de la programació de totes les línies de producció de l’empresa Badalona Comunicació SA ( Radio Ciutat de Badalona, Televisió Badalona, Revista d’Informació Bétulo i la pàgina web).

• Col•laborar, si així ho creu oportú el Consell d’Administració, en el procés de definició de la línia editorial de l’empresa.

• Valorar i analitzar periòdicament, amb criteris argumentats, la programació i continguts dels medis de comunicació de Badalona Comunicació s.a., a mes de valorar i analitzar els criteris de la publicitat i el seu impacte social.

• Assessorar al Consell d’Administració i/o al gerent sobre criteris globals de comunicació, essent la seva actuació no vinculant, però sí orientativa

• Vetllar per fer dels mitjans escrits i àudio – visuals uns elements bàsics per poder ajudar a la vertebració de la ciutat.

• Vetllar perquè es defensi la independència dels mitjans de comunicació municipals, la vocació del servei públic de la empresa i la seva pluralitat social, cultural i política.

• Cooperar, si s’escau, amb altres Consells assessors de medis de comunicació, sense cap dependència.

3.- NORMES DE FUNCIONAMENT

• El Consell Assessor de Badalona Comunicació, SA, és un òrgan col•lectiu, de caràcter deliberant, analític i assessor, que impulsa la millora del nivell de qualitat dels mitjans de comunicació que depenen de Badalona Comunicació sa. Les seves opinions i indicacions no son vinculants, però el Consell d’Administració i la gerència de l’empresa en faran una valoració. El Consell assessor remetrà un informe anual al Ple municipal.

• El Consell Assessor, estarà format per un número senar de membres fins un màxim de 9 que seran nomenats pel ple Municipal a proposta del Consell d’Administració de Badalona Comunicació sa .

• Seran convocats a totes les reunions del Consell Assessor, excepte en les que es procedeixi a aprovar els informes a remetre al Consell d’administració i al Ple Municipal, per participar-hi amb veu però sense vot, els directors/es de RCB, TVB, BÉTULO, el/la gerent de Badalona Comunicació SA i el/la Cap de Departament de Comunicació de l’Ajuntament.

• La duració dels càrrecs serà de 4 anys. Els membres del Consell Assessor es reuniran un cop cada dos mesos, però a més, es podran reunir quan ho resolgui el/la coordinador/a de les reunions. També es podran reunir quan ho proposin un mínim de cinc membres d’aquest consell. Tanmateix es podrà reunir a instàncies del Consell d’Administració. Ser membre del Consell en cap cas podrà recaure en qui tingui relació laboral, funcionarial o altres tipus de contractes amb l’Ajuntament de Badalona, (incloses les societats o organismes autònoms.)

• El Consell Assessor elegirà d’entre els seus membres un/a coordinador /a de les reunions, i un/a secretari/a. El/la coordinador/a de les reunions, tindrà la responsabilitat d’elaborar les ordres del dia de les reunions del Consell Assessor, a més de moderar el debat que es pugui produir i remetre els acords a la presidència del Consell d’Administració i a la gerència de Badalona Comunicació SA. El secretari/a ha de tenir la responsabilitat de redactar les actes de les reunions i inscriure-les en el llibre d’actes, a més de convocar les reunions acordades.

En tot allò no previst en la present regulació s’aplicaran les normes de funcionament dels òrgans col•legiats de l’Administració.

4.- COMPOSICIO:

1 Enric Giralt
2 Salvador Bel
3 M. Plasència
4 J. Ma. Garcia
5 Joaquima Utrera
6 Isidre sala Sebastià
7 Pedro Riba Rueda
8 Oriol Lladó
9 Juan J. Díaz

Badalona , 15 d’Abril de 2002

Aparcament a Margarida Xirgu

Divendres vaig estar testimoni d’una curiosa discussió entre un policia municipal i un badaloní. Fa uns dies van començar unes obres al carrer Fluvià (al tros de carrer Fluvià que hi ha entre President Companys i la riera Matamoros). Pocs dies després obrien un tros de riera Matamoros, només el suficient com per arribar a Margarida Xirgu. Finalment van obrir el tros de Margarida Xirgu des de la riera Matamoros fins al carrer d’en Prim. Mentrestant, dimarts o dimecres (no estic segur) van posar a Margarida Xirgu unes tanques d’obra al costat dels cotxes aparcats en els 40 metres de carrer més propers al carrer d’en Prim. La primera tanca tenia un senyal de prohibit aparcar molt atrotinat, però senyal a la fi. Doncs bé, divendres va arribar un cotxe de la GU i es va disposar a multar als dos cotxes que hi havia aparcats al costat de les tanques (bé, els cotxes estaven entre les tanques i la vorera). En un moment donat va arribar una dona una mica esverada preguntant què passava. I “es va muntar”. La dona esverada, el guàrdia esverat (eren una parella d’urbanos, home i dona i mentre la guàrdia passava de tot, el guàrdia es barallava). La qüestió és que la dona i el guàrdia es discutien, la dona li deia que una mica de respecte, el guàrdia li deia que era ella la qui l’estava faltant al respecte, bé, una fira. I de cop apareix un home que li diu al guàrdia que no cal que aixequi la veu i que es tranquil·litzi que és normal que la dona estigui nerviosa. I quan semblava que la cosa acabaria aquí, el home va i li diu a l’urbano:
– I ja que esteu, perquè no us emporteu els cotxes que estan sobre la vorera?
– Perquè són cotxes de veïns i com que en aquest barri no hi ha lloc on aparcar els hi deixem que aparquin sobre la vorera – respon el guàrdia.
– Bé, però no creu que és injust que els cotxes que estan sobre la vorera ningú els hi digui res i aquests que estan ben aparcats, estigui vostè dient que se’ls ha d’endur la grua? A més, no tots els cotxes aparcats sobre la vorera són dels veïns.
– Escolti – exclama el policia – però vostè que vol?
– Doncs que treguin els cotxes de sobre la vorera
– Vol que cridi a la grua a que s’endugui els cotxes?
– Sí
– I es quedarà vostè aquí quan els veïns es queixin?
– Sí – respon el senyor.
Davant aquesta resposta el guàrdia es queda aturat un moment i afegeix amb mala llet
– Doncs no puc perquè els de dalt m’ho anul·larien

Bé, la discussió va seguir un minut més (més o menys) però em quedo amb aquest tros de conversa perquè aquest “els de dalt m’ho anul·larien”, si és veritat crec que no és una postura gens correcta.

Us convido a llegir aquesta entrada d’aquesta bitàcola que crec que explica prou bé el que penso d’aquesta curiosa arbitrarietat.

I per acabar “quatre” coses:

  1. No és veritat que no hi hagi lloc per aparcar, el camp de futbol del Badalona està molt a prop i hi ha una esplanada on es pot aparcar.
  2. L’ajuntament no ha deixat d’eliminar places d’aparcament gratuïtes a aquesta zona, tancant solars on abans es podia aparcar. A canvi deixa aparcar sobre la vorera del carrer? No seria millor buscar altres solucions?
  3. No tots els cotxes són dels veïns, ni molt menys.
  4. Tot i que els cotxes foren dels veïns, a sobre la vorera no caben més de 20 cotxes. Hi ha més de 300 famílies vivint al carrer. Tot i suposant que hi ha 20 cotxes de veïns aparcats sobre la vorera, això representa menys d’un 7 % de veïns del carrer.
  5. Resulta especialment patètic veure com l’ajuntament llença els diners en una campanya publicitària per evitar uns aparcaments a la vorera que, curiosament, no vol perseguir.

Senyora Maite Arqué, alcaldessa de Badalona. Suposo que la seva resposta serà que no, però tot i així deixi’m que li faci aquesta pregunta:
No li fa vergonya ser la responsable de que el seu carrer estigui fet una merda, entre altres coses, pels cotxes aparcats sobre la vorera? I no llenci pilotes fora. La culpa no és només dels incívics. La seva obligació és formar i controlar, i no fa bé cap de les dues.

Els mitjans de comunicació de Badalona

El 3 de febrer la web de CiU Badalona publicava una notícia titulada CiU denuncia la “pèssima gestió” de Badalona Comunicació i exigeix responsabilitats

El 9 de febrer a el Punt es publicava una notícia titulada Deixa de funcionar el consell assessor dels mitjans de comunicació públics de Badalona

I ahir, a Badalona Comunicació (a través de Badaweb), publiquen una notícia titulada CiU critica la gestió de la gerència de Badalona Comunicació

Per tal d’arrodonir aquesta informació, aquí teniu un enllaç de la resposta de l’Eduard Tortajada a la pregunta d’un ciutadà que li fa 5 preguntes sobre la televisió de Badalona (cal reconèixer que aquesta és una de les poques preguntes amb resposta a Consensus).

Així resumint, dir que al 2004 televisió de Badalona va tenir unes despeses de 667.000 euros i uns ingressos per publicitat de 133.000 euros. I en Eduard Tortajada afegeix: De fet molts dels ingressos (no les de publicitat) corresponen a serveis encarregats per l’administració municipal. Vol dir que la televisió de Badalona serveix bàsicament com instrument de propaganda de l’ajuntament?

Badalona i les mesquites (II)

Més informació sobre el tema a la premsa gratuïta:

A mi, francament, els motius esgrimits em sonen a pamplines i poca predisposició al diàleg tant per una banda com per l’altra. No dic que la seguretat no s’hagi de tenir en compte i les llicències no s’hagin de respectar, és clar que sí, però faig el mateix exercici amb una congregació de catòlics i tinc la impressió que el procediment hagués estat força diferent. I segurament tant per una banda com per l’altra.

A veure com evoluciona la qüestió.

Badalona i les mesquites

Badalona té un problema, un problema greu que s’arrosega des de fa anys, gariebé com quasi tots els problemes d’aquesta ciutat 🙁 I és on ubicar els centres de culte de la comunitat musulmana. A Badalona hi ha centres de culte d’altres religions i, tot i que, de tant en tant també han hagut problemes, crec que mai tan greus com els de les mesquites.

Aquí teniu la informació que ha sortit avui sobre aquest conflicte, que encara no està, ni de lluny, tancat.

Badalona: Festa del Bosc 2005

Diumenge es va celebrar la Festa del Bosc als voltants de Can Ruti i el nou tanatori. Segons diu el Punt van ser més de 2000 persones les que van participar, en un dia fred però força assolellat que convidava a acostar-se al berenador de Can Ruti a plantar un arbre. Tal i com havia fet a les dues edicions anteriors, vaig pujar al berenador a participar de la Festa i tal com havia promès, aquí teniu algunes fotos:

Visió general
Visió general de la explanada del berenador, amb la cua per demanar un arbre.
Zona de plantada
A aquesta zona vaig plantar jo el meu arbre. Fixeu-vos a la zona més fosca. A aquesta zona havien esbarzers, que es van tallar per a l’ocasió. Entre mig dels esbarzers hi havia forats per plantar arbres. Però es van tallat els esbarzers arran de terra, deixant les arrels. Això vol dir que a la primavera tornaran a sortir i ofegaran tots els arbres que estiguin plantats a la zona on abans havien esbarzers, tota la zona una mica més fosca. Ningú no ho ha pensat, o simplement, no importa, és més important que la gent planti encara que sigui per que després els arbres morin sense cap possibilitat de sobreviure?
Esbarzers
Aquí es pot apreciar com era la zona d’esbarzers abans de tallar-la. I com estarà d’aquí a un parell d’anys si ningú no es preocupa de que no sigui així…

Ara tres fotos d’un parell d’activitats per nens i nenes que es van fer allà. Titelles i tir a l’arc. Havien unes quantes més, però no vaig fer més fotos 🙁

Titelles
Titelles
Tir amb arc

Acabo com vaig començar, amb una referència a un article de el Punt titulat Els badalonins responen en massa a la Festa del Bosc i planten prop de 2.000 arbres
No tinc clar jo que realment haguessin allà 2000 persones, però bé, sí que hi havia gent, sí.

L’Ajuntament té previst promoure durant la resta de l’any accions diverses per impulsar la relació dels badalonins amb la muntanya. Es vol posar en marxa una iniciativa perquè famílies o grups de persones puguin «adoptar» simbòlicament un tros de torrent i tenir-ne cura. També pensen organiztar passejos els diumenges al matí per itineraris per la muntanya, així com iniciar un programa per conèixer les fonts naturals. Per acabar, l’Ajuntament treballarà per evitar la desaparició dels nius d’oreneta.

Bé, a veure si és veritat. En principi és una bona idea, manca que realment funcioni.

Trambesòs fins a Badalona

Diu avui El Periódico que el Trambesòs, finalment, arribarà a Badalona cap el 2006

Sobre el recorregut es pot llegir:

El nou projecte preveu la urbanització de l’avinguda del Marquès de Mont-roig, que serà l’entrada del Trambesòs a Badalona des de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. Es tracta d’un quilòmetre i mig de doble carril de circulació en els dos sentits de la marxa, a part de les vies centrals del tramvia, un cordó destinat a aparcament i un carril bici.
El Trambesòs disposarà en total de tres parades al seu pas per la ciutat de Badalona. Una al mercat de Sant Adrià, una altra a l’avinguda del Maresme i una altra al barri del Gorg, on confluirà amb la línia 2 del metro, en funcionament, i la futura línia 9.

La veritat és que a mi m’ha semblat estrany, ja que no entenia que entrés “per dalt” i no “per baix”, per la costa, a continuació del traçat que ara arriba fins a Sant Adrià.

Investigant investigant he trobat al web del Trambesòs l’explicació, que no és altra que la creació d’una segona línia del Trambesòs que transcorre al llarg de la Gran Via.

A la imatge podeu veure com entra a Badalona. Si hi cliqueu a sobre veureu el plànol sencer amb les dues línies en la seva totalitat.

La C31 a Badalona

Trec de el Punt el següent article: L’Ajuntament de Badalona revisa les entrades i sortides a l’autopista i estudia fer-ne de noves
De fet bàsicament diu:

L’Ajuntament de Badalona té sobre la taula dues reivindicacions veïnals. Els comerciants de Sant Crist reclamen una sortida a Badalona Centre, a la banda de muntanya, per facilitar l’accés dels clients a la zona on tenen els seus negocis. Els veïns de Llefià, per la seva banda, demanen una sortida a l’altura de l’avinguda Carig, també a la banda de muntanya, que descongestioni el carrer Joan Valera, la principal via d’accés al barri. Es dóna el cas que les dues peticions, situades sobre el terreny, estan força a prop, un fet que, molt probablement, impedirà que cristal·litzin alhora. L’Ajuntament de Badalona, per la seva banda, no ha valorat cap de les dues reclamacions. Ho farà quan sigui el moment de presentar el resultat de la reflexió que ha impulsat.

Jo proposo una mica més de reflexió. Mireu la següent foto:

C31: Sortida Badalona Nord

Aquesta fotografia és de la sortida Badalona Nord de la C31 un dia qualsevol al voltants de les 7 de la tarda. El col·lapse d’aquesta sortida fa que a l’autopista el carril dret quedi aturat en alguns moments, generant situacions de risc que es podrien evitar amb una millor racionalització d’aquesta cruïlla. Confio en que la reflexió actual de l’ajuntament de Badalona serveixi per buscar una solució a aquest problema abans no es produeixi una desgràcia.

Quòniam

A través del formulari de contacte he rebut aquest missatge:

Benvolguts,
aquest mail és de presentació a diferents entitats i personalitats d’arreu dels Països Catalans.
Som una cooperativa cultural badalonina que des de fa un any ens dediquem a portar la cultura catalana al carrer a partir de samarretes estampades i altres estris. L’objectiu de tot això és la d’omplir un buit dins la recuperació de la identitat cultural del nostre país. Som una cooperativa sense cap lligam polític i que treballa des de la societat civil per a la societat civil.

Esperem que us engresqui la nostra proposta que de mica en mica va creixent i consolidant-se arreu dels territoris de parla i cultura catalanes.

Atentament,
Hèctor Buenaventura

Quòniam Samarretaires
http://www.quoniam.info

Bé, com que em sembla una bona iniciativa, doncs aquí teniu aquest missatge presentació. Per cert, a mi la samarreta que més m’agrada és aquesta:

😉